Ko³o £owieckie „PONOWA”

Nasza historia rozpoczyna si
ź w 1983r. Grupa za³oæycielska, pracowników „Huty Katowice”, w sk³adzie :

                                 1.Dutkowski Zygmunt.          - prezes
                                 2.Dzi
źcio³ W³adys³aw.
                                 3.Glanowski Waldemar.
                                 4.K
ździo³ Ryszard.                - ³owczy
                                 5.Lasek Jan                            - skarbnik
                                 6.Modrzejewski Wojciech.
                                 7.Pi
¹tek Jerzy.
                                 8.St
źpień Leszek
                                 9.Trela Barbara.                     - sekretarz
                               10.Trela Janusz
                               11.Wnuk Tadeusz                           
                             
tworzy ko
³o ³owieckie pod nazw¹ „PONOWA” z siedzib¹ w D¹browie Górniczej. Ko³o obejmuje w dzieræawź obwód ³owiecki nr 39, po³oæony w granicach Nadleœnictwa Ostrowiec. Powierzchnia obwodu wynosi 5460 ha. To obwód z duæ¹ przewag¹ powierzchni leœnej i licznie wystźpuj¹c¹ zwierzyn¹ grub¹: jeleń, dzik, sarna.
Ko
³o objź³o ³owisko nie posiadaj¹ce æadnych urz¹dzeń ³owieckich. Dziźki wielkiemu zaangaæowaniu cz³onków, udaje siź szybko zagospodarowaę obwód.
Z czasem, zwi
źksza siź liczba miejscowych myœliwych i w 2008 roku przeniesiono siedzibź ko³a do Mi³kowskiej Karczmy a z dniem 3.09.2017r. ponownie zmieniono siedzibź ko³a, która mieœci siź obecnie przy ul. Wieniawskiej 10 w Lublinie. Na dzień dzisiejszy ko³o tworzy 33 myœliwych oraz dwóch rezydentów.
Podkre
œlię naleæy wœród nich obecnoœę cz³onka za³oæyciela, Janusza Treli.
My
œliwi naszego ko³a nawi¹zali poprawne relacje z mieszkańcami i szko³ami. Ko³o opiekuje siź na bieæ¹co uczniami Szkó³ Publicznych w Mi³kowskiej Karczmie i Sarnówku. Wspiera równieæ dzia³ania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Mi³kowska Karczma i Kurzacze.
Nie zapominamy równie
æ o kolegach, którzy odeszli do „krainy wiecznych ³owów”.
To ku Ich pami
źci powsta³a, przy leœniczówce Jeleniec, oryginalna kapliczka obecna na licznych zdjźciach w galerii fotograficznej.


                                                                                 Darz Bór!